LEEG !

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle verkopen ex works. De levering,incl. overdracht van risico, vindt plaats op het moment van de ter beschikkingstelling van de goederen aan de Koper en ten laatste op het ogenblijk dat ze ons magazijn of fabriek verlaten, ongeacht wie de transportkosten draagt.
 2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elk verkoopcontract, zonder afbreuk te doen aan de uitdrukkelijke en schriftelijk aanvaarde contracten of voorwaarden. De voorwaarden van de Koper zijn niet toepasselijk, tenzij de Verkoper ze schriftelijk aanvaardt.
 3. De Verkoper kan steeds een zekerheid verzoeken alvorens te leveren.
 4. Bij laattijdige betaling is de Koper, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest verschuldigd van 5% boven de wettelijke intrestvoet op het openstaande factuurbedrag, evenals een forfaitaire schadevergoeding van €250, zonder afbreuk van het recht van de Verkoper een hogere schadevergoeding te vorderen indien ze een grotere schade kan aantonen.
 5. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de niet conforme goederen.
 6. Geen enkele klacht ontslaat de klant van zijn betalingsverplichting op de vervaldatum.
 7. De aangegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en verbinden de Verkoper niet. De Verkoper heeft het recht een levering zonder enige schadevergoeding op te schorsen in geval van niet betaling op de vervaldag van een andere levering van dezelfde klant.
 8. Indien bepaalde onderhavige bepalingen onwettig of nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.
 9. Elk zichtbaar gebrek waarmee de geleverde goederen zouden zijn behept moet op straffe van verval van het recht zich hierop later te beroepen duidelijk en schriftelijk worden gemeld bij de levering. Elk onzichtbaar gebrek dient duidelijk en schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld binnen de vijf werkdagen na de vaststelling ervan en binnen het jaar na levering, op straffe van verval van het recht zich hierop later te beroepen.
 10. De goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige en definitieve betaling van de verkoopprijs, inclusief alle intresten en kosten. Tot de volledige en definitieve betaling zal de Koper de goederen niet panden noch ze op enige wijze gebruiken als zekerheid. Indien de goederen zouden worden verkocht vóór hun volledige betaling, zal de Koper de schuldvordering betreffende de doorverkoopprijs van de goederen aan de Verkoper overdragen als waarborg, en de Verkoper is hierbij gemachtigd rechtstreeks aan de klanten van de Koper betaling te eisen van de prijs die hem verschuldigd is.
 11. Ieder geschil met betrekking tot de verkoopfactuur of desbetreffende goederen zal worden onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de rechtbanken te Mechelen, België. De Verkoper mag echter, indien hij het verkiest een procedure beginnen tegen de Koper voor de rechtbanken van de voornaamste vestiging van de Koper.
 12. Enkel bruikbare cores kunnen, overeenkomstig deze voorwaarden, in aanmerking komen voor creditering, na ontvangst en controle door de Verkoper. De aanvaarding door de Verkoper van gebruikte cores is beperkt tot een periode van maximaal 12 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de Koper een nieuwe core van dezelfde referentie aangekocht heeft bij de Verkoper. De aanvaarding van gebruikte cores stopt in elk geval bij de opzegging van de zakenrelatie door de Verkoper of door de Koper. De Verkoper is in geen geval verplicht tot terugname van gebruikte cores of andere onderdelen bij afwezigheid van nieuwe bestellingen door de Koper bij de Verkoper van een minstens even grote hoeveelheid nieuwe cores of andere onderdelen van dezelfde referentie. In voorkomend geval heeft de Verkoper het recht om credit nota’s die werden uitgeschreven voor de terugname van gebruikte cores of andere onderdelen te annuleren. In dergelijk geval houdt de Verkoper de teruggenomen cores of andere onderdelen gedurende één maand ter beschikking van de Koper voor ophaling op kosten en risico van de Koper. Uitgeschreven credit nota’s kunnen enkel in mindering gebracht worden van facturen voor bestellingen van gereviseerde producten of andere onderdelen, maar geven nooit aanleiding tot terugbetaling door de Verkoper.
 13. De Verkoper is in geen geval verplicht tot terugname van gebruikte cores of andere onderdelen bij afwezigheid van nieuwe bestellingen door de betreffende klant bij de Verkoper van een minstens even grote hoeveelheid nieuwe cores of andere onderdelen. Bepaalde gebruikte goederen, die van installateurs moeten komen en vanonder het voertuig, gekocht bij onze firma en beantwoorden aan de kwaliteitseisen vermeld in de catalogus, kunnen worden gecrediteerd op een volgende factuur aan de betreffende klant, doch enkel overeenkomstig de door de Verkoper van tijd tot tijd vooropgestelde voorwaarden. Enig ander vorm van vergoeding voor teruggenomen gebruikte goederen, (terugbetaling, inhouding van het bedrag van voorafgaande facturen …) is uitgesloten.
Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring op deze site gemakkelijker te maken
OK